• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Οικοσελίδα

Χαιρετισμός Διευθυντή

Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς 2019-20, διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι το σχολικό κλίμα είναι άψογο από όλες τις απόψεις. Οι μαθητές διακρίνονται από ζωντάνια και δίψα για μάθηση, οι εκπαιδευτικοί ασκούν το λειτούργημά τους σε συνθήκες αξιοπρέπειας, το υπαλληλικό και ωρομίσθιο προσωπικό βοηθά τα μέγιστα με προθυμία, οι δε γονείς/κηδεμόνες είναι βέβαιο ότι θα προσφέρουν με ανιδιοτέλεια, όπως κάθε σχολική χρονιά.

Όλα τα πιο πάνω δεν αποτελούν ρητορικές πομφόλυγες ή υπερβολές, αλλά αποτελούν πραγματικότητα. Γι’ αυτό καλούμε ανοικτά κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα τους γονείς των αποφοίτων Γυμνασίων να το διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι και να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους.

Τη νέα σχολική χρονιά 2019-20, τρακόσιοι πενήντα (350) γονείς ή κηδεμόνες μάς εμπιστεύθηκαν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, δηλαδή τα παιδιά τους. Εμείς, ως παιδαγωγοί, θα τα περιβάλουμε με στοργή, με σεβασμό και με ΑΓΑΠΗ. Μέσα στο πλαίσιο του ενδοσχολικού στόχου της φετινής σχολικής χρονιάς, ο οποίος είναι ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ θα τους μεταλαμπαδεύσουμε ιδανικά και αξίες και θα τα μυήσουμε στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία. Θέλουμε να διαμορφώσουμε γενναιόδωρους ανθρώπους προς τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Τότε θα έχουν αξία οι γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες θα τα εφοδιάσουμε.

Αξιοσημείωτο για τη φετινή σχολική χρονιά είναι ότι το ¼ των μαθητών/τριών της κανονικής φοίτησης, δηλαδή 75 μαθητές/τριές μας, θα ταξιδέψουν σε άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus. To γεγονός αυτό συμβάλλει στην ωριμότητά τους, γυρίζουν πίσω σοφότεροι διότι αποκομίζουν πολιτισμικές εμπειρίες και γνώσεις.

Καταλήγοντας, θέλω να σας βεβαιώσω ότι μέσα από τη Σχολή μας θα συνεχίσουμε τον εθνικό μας αγώνα για την ελευθερία των κατεχόμενων εδαφών μας και για την επανένωση της πατρίδας μας…

Ο Διευθυντής της Σχολής
Λουκάς Παπαντωνίου

Principal’s greeting

With the start of this school year 2019-20, we are pleased to see that the school climate is excellent in every respect. Students are distinguished by vivacity and thirst for learning, teachers perform their duties in dignity, staff help maximally, and parents are ready to offer for their children.
All the above are not exaggerations, but they are reality. That is why we openly invite all interested people and especially the parents of gymnasium school graduates to find out for themselves and to trust their children to us.
In the new school year 2019-20, three hundred and fifty (350) parents have entrusted us, the most valuable for them, their children. We, as educators, will surround them with affection, respect and love. Within the in-school year's goal, which is Volunteering, we will instill in pupils ideals and values and instill them in social and environmental awareness. We want to make them generous people to our distressed fellow humans. Then the knowledge and skills will acquire value.
It is noteworthy that this school year, 75 of our pupils will travel to four other European countries under the european Erasmus program. This contributes to their maturity, turning back wiser because they gain cultural experience and knowledge.
In conclusion, I would like to assure you that through our school activities we will continue our national struggle for the freedom of our occupied territories by Turkey and for the reunification of our country…

Loucas Papantoniou
 

 

Α' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού
Βραδινά Προγράμματα